Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Drukarnia w Oficynie

a) Administratorem Danych Osobowych jest Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp.j., ul. Kredytowa 4,
00-062 Warszawa.
b) Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających
wymagania prawa.
c) Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

1. realizacji usług w zakresie projektowania i realizacji druku,
2. wykonywania monitoringu wizyjnego (o ile dotyczy),
3. rozliczenia i zafakturowania usług,
4. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
5. marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy
administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
6. ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i
uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

d) Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów
przetwarzania.
e) Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych
celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami
prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich
zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
f) Odbiorcami Danych Osobowych mogą być stosowni pracownicy Administratora Danych Osobowych, w zakresie w
jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją celów przetwarzania.
Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich
współpraca z Administratorem Danych Osobowych będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania
lub przechowywaniem Danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze,
finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem
usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT). W przypadku działań
marketingowych odbiorcami Danych mogą być wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych, agencje
reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w
zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych.
g) Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z uwagi na
Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
h) W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
i) Podstawę przetwarzania Danych Osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
j) Kontakt do Administratora Danych Osobowych: dane.osobowe@dwo.com.pl

Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp.j.
ul. Kredytowa 4
00-062 Warszawa
NIP: 5260157830
REGON: 011058070

Drukarnia
tel. 22 827 11 07
fax 22 828 30 09
biuro@dwo.com.pl

Sklep
ul. Kredytowa 4
00-062 Warszawa
tel. 22 827 92 80
sklep@dwo.com.pl

Nasza oferta